Forum for virksomheder, der anvender HPs produkter, serviceret fra den danske leverandør.

Ved medlemskab af brugergruppen bliver du og din organisation en del af et netværk. Du får adgang til udveksling af informationer og erfaringer med anvendelsen af HP Softwares produkter.

Medlemmer:

Brugergruppen er åben for virksomheder, der anvender HP Softwares produkter til test og kvalitetssikring.

Formålsbeskrivelse:

Formålet med foreningen er at fremme erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne og at fungere som en dobbeltrettet informationskanal mellem medlemmerne og leverandøren. Foreningen skal arbejde for den størst mulige spredning af information mellem medlemmerne.

Foreningen har fokus på erfaringsudveksling indenfor emnerne implementering og anvendelse af testværktøjer leveret og supporteret af HP Software.

De enkelte medlemmer har mulighed for at påvirke hvilke temaer der sættes på dagsordenen til arrangementerne.

Det er ligeledes foreningens formål at skabe grobund for netværksaktiviteter, som medlemmerne i hverdagen kan trække på i faglig henseende. Det kan eksempelvis være et fælles elektronisk videndelingsforum, som understøtter punkterne:

– Erfaring med HP Software produkterne ved opgradering
– Erfaring med HP Software produkterne og de forskellige versioner, f.eks. observerede fejl
– Kompetencer i brugergruppen

Der er aftalt absolut fortrolighed om virksomhedsspecifikke oplysninger eller emner, som medlemmerne bliver bekendt med i brugergruppen.

Gæster:

Firmaer, der påtænker at envende HP Softwares produkter, kan efter aftale med sekretariatet deltage i møderne. Sådanne gæster er omfatter af reglen om at der er aftalt absolut fortrolighed om virksomhedsspecifikke oplysninger eller emner, som medlemmerne bliver bekendt med i brugergruppen.

Organisering:

Foreningen er opbygget med et sekretariat og et temaudvalg. Temaudvalget består af 5-7 medlemmer og 0-2 suppleanter. Disse vælges for et år ad gangen ved kalenderårets første møde. Hvis et medlem af temaudvalget udtræder indenfor valgperioden, og der ikke er valgt suppleanter, er udvalget bemyndiget til at supplere sig selv.

Temaudvalget konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en sekretær. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Temaudvalget er ansvarlig for brugergruppearrangementer.

Medlemsskab:

Medlemskabet er gratis. Der kan eventuelt forekomme mindre gebyrer ved særarrangementer.

Kommunikation:

Invitationer, information, administration, medlemslister, arrangementer, m.v. koordineres gennem foreningens sekretariat, hvortil at henvendelse om foreningen kan rettes.

Der kan oprettes en diskussionsdatabase.

Mødeaktivitet:

Mødefrekvensen er 4 gange årligt, suppleret med eventuelle særarrangementer. Denne mødefrekvens kan udvides efter behov.

Møderne tilstræbes at være ½-dagsmøder med tilmelding.

Møderne bygges op omkring et tema, ved et foredrag af enten et af medlemmerne eller via invitation af relevant person som er relateret til det tema, der er sat på dagsordenen. Temaer rundes af med efterfølgende diskussion af indlæggene.

Revision af vedtægterne:

Vedtægterne kan revideres ved kalenderårets første møde.

 


Sidst revideret d. 21.02.2008